Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Rekrutacja

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 

 

technik logistyktechnik spedytortechnik uslug fryzjerskichtechnik hotelarstwatechnik przemyslu modytechnik organizacji turystykitechnik zywienia i uslug gastronomicznychzawodowka fryzjerzawodowka kucharzzawodowka mechanik samochodowyzawodowka sprzedawcaklasa wielozawodowa

 

ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

Ankieta dla absolwenta Gimnazjum - Technikum

Ankieta dla absolwenta Gimnazjum - Branżowa Szkoła I Stopnia

 

ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Ankieta dla absolwenta Szkoły Podstawowej - Technikum

Ankieta dla absolwenta Szkoły Podstawowej - Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Regulamin rekrutacji Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiegow Rumi na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów Gimnazjum

Rekrutacja - absolwenci Gimnazjum

Regulamin rekrutacji Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów Szkoły Podstawowej

Rekrutacja - absolwenci Szkoły Podstawowej

 

UWAGA UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH

Informacja dla uczniów klas ósmych, którzy nie ukończą 15 lat do końca roku 2019 i będą ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Podstawa prawna: 1. Dział dziewiąty Kodeksu pracy „Zatrudnienie młodocianych” Art. 190 – 196 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami) 2. Rozporządzenie MEN z dn. 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r., poz. 59)

  • Uczeń, który będzie realizował praktyczną naukę zawodu zorganizowaną przez pracodawcę zawiera umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na okres całego cyklu kształcenia
  • Młodociany uczeń podpisuje umowę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu przed rekrutacją do szkół
  • Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, uzyskania opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu młodocianego
  • Do klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie:

- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu

(informację opracował: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie)

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimna zjalnych-na-rok-szkolny-20192020

 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - list Minister Edukacji do rodziców

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 - ulotka

 

 

Wnioski o wystawienie skierowania do kształcenia specjalnego:

Rodziców/prawnych opiekunów

Osoby pełnoletniej oraz arkusze zgody i przyjęcia informacji RODO, które są integralną częścią obydwu rodzajów wniosków