Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Technik hotelarstwa
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Kształcenie odbywa się w systemie dualnym. System dualny zakłada połączenie nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu. Programy nauczania uwzględniają w dużej mierze potrzeby pracodawców i umożliwiają młodym ludziom podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie natychmiast po zakończeniu nauki.

Okres nauki:  5 lat.

Tryb nauki:  dzienny.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: MATEMATYKA

Nauczane języki dodatkowe: j. angielski, j. niemiecki.

Praktyki zawodowe: miesięczne praktyki w 3 i 4 klasie realizowane u wyznaczonych przez szkołę pracodawców.

 

WAŻNE:

 • Nauka praktyczna odbywa się raz w tygodniu w wyznaczonym przez szkołę hotelu. Koszty dojazdów oraz ewentualne koszty zakupy odpowiedniego uniformu oraz obuwia ponoszą rodzice / prawni opiekunowie ucznia.
 • Warunkiem przyjęcia ucznia jest posiadanie orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu. Kandydaci muszą również posiadać orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i świadectwo maturalne.

 

U nas nauczysz się:

 • organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • fachowej i kompleksowej obsługi gości hotelowych,
 • przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
 • prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich,
 • przyjmowania i realizacji zamówień na usługi hotelarskie,
 • przygotowania pokoju hotelowego na przyjęcie gości,
 • organizacji kongresów, konferencji, zjazdów oraz imprez okolicznościowych,
 • obsługiwania gości hotelowych wszystkich kategorii,
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej obiektu hotelowego, obliczania i interpretowania wskaźników wykorzystania bazy hotelowej,
 • wykorzystywania technik komputerowych w hotelarstwie.

 

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość zatrudnienia:

 • w zakładach hotelarskich,
 • w ośrodkach wypoczynkowych,
 • w zakładach uzdrowiskowych,
 • w administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach,
 • jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą,
 • jako  kierownik lub  menedżer hotelu,
 • jako pracownik recepcji hotelowej,
 • jako kierownik służby pięter w hotelu, inspektor pięter, pokojowa,
 • w firmach zajmujących się rozwojem sieci hotelowych i pozyskiwaniem nowych miejsc pod ich budowę,
 • we własnej firmie, świadczącej usługi noclegowe i gastronomiczne.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – klasa III.
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji – klasa IV.

 

 Egzaminy zawodowe:

Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego skutkuje nie otrzymaniem promocji do klasy wyższej.