Wpłat na egzaminy zawodowe należy dokonywać na konto:

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

ul. Na Stoku 49

80-874 Gdańsk

                                                                           KOMUNIKAT

opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Opłatę za egzamin zawodowy wnoszą:

• uczniowie młodociani pracownicy,

• absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu po raz trzeci i kolejny ,

• osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,

• osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

Opłata za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (191,57 zł).

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:

• w przypadku części pisemnej – 1/3 opłaty (63,86 zł),

• w przypadku części praktycznej – 2/3 opłaty (127,71 zł).

Wpłat należy dokonywać na konto:

94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego oraz oznaczenie i nazwę kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu

( w przypadku sesji 2. czerwiec - lipiec 2019 r. nie później niż do 17 maja 2019 r.).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 

  komunikaty, harmonogram, informacje

  informatory

  arkusze

  materiały dodatkowe

 

Wykaz Cechów Rzemieślniczych zrzeszających pracodawców, którzy mogą szkolić uczniów:

Wykaz Cechów

Wykaz Firm jakie są zrzeszone w Cechach Rzemieślniczych:
Wykaz Firm