Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - KOMUNIKAT DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

WAŻNE!!!

Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 kandydaci zakwalifikowani (rodzice) potwierdzają wolę przyjęcia w postaci przedłożenia:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej)

- umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (dotyczy Branżowej Szkoły I Stopnia)

- karty zdrowia

- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego kandydat informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Kandydatów Branżowej Szkoły I Stopnia na badania kieruje pracodawca. Badania lekarskie kandydatów do Technikum odbędą się w szkole pod koniec sierpnia (dokładna data i godzina pojawi się na stronie internetowej), skierowania na badania będzie można odebrać w dzień badań. 

Zaświadczenie lekarskie składa się dyrektorowi szkoły, do której słuchacz został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.).

W terminie uzupełniającym wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w dniach: od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00