Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Ogłoszenie nr 500121422-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.HIPOLITA ROSZCZYNIALSKIEGO: Dostawa mebli dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
w ramach projektu 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 552534-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. I. 1) NAZWA I ADRES:

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.HIPOLITA ROSZCZYNIALSKIEGO, Krajowy numer identyfikacyjny 19277361200000, ul. GRUNWALDZKA  57, 84-230  RUMIA, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (58)6711-336, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (58)6711336.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa mebli dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Nr sprawy: ZSP.2-070.2.3-1-308/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi w ramach projektu 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający zamawia meble zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji. 4Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczone meble na okres 24 miesięcy. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp. Koszt dostawy i rozładunku towaru leży po stronie Wykonawcy (w tym wniesienie do wskazanego miejsca w siedzibie Zamawiającego).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2

Dodatkowe kody CPV: 39141300-5, 39121100-7, 39121200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Dostawa mebli dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 110757.72
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 136232.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 136232.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 170622.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.