Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Matura
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Szanowni uczniowie!

prosimy o zapoznanie sie z listą potrzebnych przyborów na egzamin maturalny.

 

PRZYBORY MATURALNE

Opłata za egzamin maturalny

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Gdańsku.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2024 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w tym roku szkolnym.

Drodzy Maturzyści,

przypominamy, że osoby chcące dokonać zmiany w swoich deklaracjach maturalnych – np. zmianę wyboru przedmiotów rozszerzonych – mają czas do dnia: 7 lutego 2024 r.

(Zmiany w deklaracjach maturalnych na dokumencie w wersji papierowej wpisujemy WYŁĄCZNIE CZERWONYM długopisem i potwierdzamy je datą oraz parafką).

Osoby ubiegające się o dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego od 12.02. do 14.02.2024 r. proszone są o zgłoszenie się i podpisanie u wicedyrektora dokumentu potwierdzającego wolę skorzystania z proponowanych przez radę pedagogiczną form dostosowań w wyżej wymienionych dniach.