Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Stypendia
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

STYPENDIA Marszałka Województwa Pomorskiego

 1. 1. Do 15 lipca 2024 r. można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2024/2025 w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych, zwanym dalej Regulaminem.

Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ucznia.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące niżej wskazane warunki:

 1. w roku szkolnym 2024/2025 będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2024/2025 będzie kontynuował naukę w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej;
 3. w roku szkolnym 2023/2024 uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy, zgodnie z § 2 pkt 19 Regulaminu):
  • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,0,
  • w szkole ponadpodstawowej – co najmniej 4,75;
 4. rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydaną przez organ polski*;
 5. uzyskał minimum 4 punkty obliczone na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

 

Jeżeli uczeń spełnia te wymagania proszony jest o podejście do pokoju wicedyrektorów (po. 7)

Dokładne informacje oraz wymagane dokumenty na stronie:

https://des.pomorskie.eu/2024/06/18/stypendia-w-ramach-regionalnego-programu-wyrownywania-szans-edukacyjnych-uczniow-pomorskich-szkol-na-rok-szkolny-2024-2025/

 1. 2. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”

Stypendia przyznawane są w ramach projektu pn.: „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” i dedykowane są wyłącznie uczniom branżowej szkoły I stopnia oraz technikum.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2024/2025 w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pn.: „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Projekt skierowany jest do uczniów pobierających naukę w szkołach zawodowych (branżowej szkoły I stopnia oraz technikum) na terenie województwa pomorskiego, wykazujących predyspozycje w przedmiotach zawodowych oraz posiadających decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Nabór wniosków trwa do 15 lipca 2024 r.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest złożenie wniosku przez wnioskodawcę, tj. dyrektora/zastępcę dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące kryteria dostępu:

 1. pobiera naukę na terenie województwa pomorskiego;
 2. w roku szkolnym 2023/2024:
  a) otrzymał promocję do klasy programowo wyższej i ukończył odpowiednio:
  – I, II klasę branżowej szkoły I stopnia,
  – I, II, III lub IV klasę technikum;
  b) uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,20;
 3. rodzic albo opiekun prawny Ucznia albo pełnoletni Uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wydaną przez organ polski*;
 4. w roku szkolnym 2024/2025 będzie kontynuował naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych.

Wszystkie informacje dostępne na stronie:

https://des.pomorskie.eu/2024/06/18/stypendia-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-w-ramach-projektu-regionalne-wsparcie-rozwoju-szkolnictwa-zawodowego/

22 kwietnia 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 800/LXIV/24 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Przewidziano trzy rodzaje stypendiów:

 • Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (Regulamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały);
 • Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały);
 • Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 3 do uchwały).

W załączeniu ww. uchwała wraz z załącznikami nr 1-3.

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie ww. stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego planowane jest w drugiej połowie czerwca 2024 roku (informacja pojawi się na stronie https://des.pomorskie.eu/).

Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowych regulaminów przyznawania stypendiów było konieczne w związku ze zmianą perspektywy finansowania unijnego i przyjęciem programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027), w ramach którego rozpoczęto realizację projektów uwzględniających wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów służące w szczególności wyrównywaniu ich szans edukacyjnych ze względu na trudną sytuację ekonomiczną.

Zgodnie z powyższym w regulaminach przyznawania stypendiów w ramach projektów unijnych, jako jeden z wymogów formalnych, warunkujących możliwość wnioskowania o stypendium, określono kryterium związane z posiadaniem przez rodzica albo pełnoletniego ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydanej przez organ polski.

Poniżej szczegółowe informacje:

Ad. 1

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego – dedykowane uczniom uzyskującym sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym

 1. kryteria dostępu:
 • w roku szkolnym 2023/2024 kandydat na stypendystę pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,
 • osiągnął (indywidualnie) w roku szkolnym 2023/2024 w konkursach, turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):
 • tytuł finalisty lub laureata na szczeblu międzynarodowym lub
 • tytuł finalisty lub laureata na szczeblu ogólnopolskim;
 1. ocena merytoryczna – kryteria obowiązkowe (maksymalnie 57 punktów):
 • osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach (uwzględnia się maksymalnie 3 najwyżej punktowane osiągnięcia, jeden tytuł w odniesieniu do przedmiotu):
 • laureat/finalista – szczebel międzynarodowy (12/10 punktów),
 • laureat/finalista – szczebel ogólnopolski (8/6 punktów),
 • średnia ocen: liczba punktów = średnia ocen x 21/6 (maks. 21 punktów)
 1. ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 6 punktów):
 • indywidualny program lub tok nauki (2 punkty),
 • orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (2 punkty),
 • lokalizacja szkoły – miasta na prawach powiatu/miasta powiatowe/pozostałe miejscowości (0/1/2 punkty).

Ad. 2

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią oraz osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

 1. kryteria dostępu:
 • w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,
 • w roku szkolnym 2024/2025 będzie uczniem VII, VIII klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,
 • średnia ocen na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2023/2024 co najmniej:
 • 5,00 – w szkole podstawowej,
 • 4,75 – w szkole ponadpodstawowej,
 • rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski,
 • kandydat uzyskał minimum 4 punkty (w ramach kryteriów obowiązkowych i dodatkowych opisanych poniżej);
 1. ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 10 punktów)
 • średnia ocen (maksymalnie 10 punktów):
 • w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 5,00) x 10,
 • ocen w szkole ponadpodstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 4,75) x 8;
 1. ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 28 punktów):
 • 3 wybrane osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):
 • laureat/finalista szczebel ogólnopolski (6/4 punkty),
 • laureat/finalista szczebel wojewódzki (3/1 punkt),
 • pobieranie przez ucznia nauki w szkole preferowanej – wg załącznika do regulaminu wyboru projektów (5,25 punktu)
 • orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (3,5 punktu),
 • zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (1,25 punktu).

Ad. 3

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół zawodowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz osiągnięciami w konkursach z tych przedmiotów

 1. kryteria dostępu:
 • w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego w szkole branżowej I stopnia lub technikum,
 • w roku szkolnym 2023/2024 ukończył odpowiednio:
 • I lub II klasę branżowej szkoły I stopnia,
 • I, II, III lub IV klasę technikum,
 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych co najmniej 5,2,
 • rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski,;
 1. ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 12 punktów)
 • średnia ocen: liczba punktów = (średnia ocen – 5,2) x 15 (maks. 12 punktów)
 1. ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 69 punktów):
 • 3 wybrane osiągnięcia w konkursach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu), turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 19 regulaminu):
 • laureat/finalista turnieju lub olimpiady szczebel ogólnopolski (20/15 punktów),
 • I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu ponadwojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (10 punktów),
 • I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu wojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (5 punktów),
 • orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (5 punktów),
 • zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (4 punkty).

Załączniki:

Uchwała,

Załącznik nr 1 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego),

Załącznik nr 2 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych),

Lista szkół preferowanych do Załącznika nr 2,

Załącznik nr 3 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych).

Uchwała

Zał. nr 1

Zał. nr 2

lista do zał. nr 2

Zał. nr 3