Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Otwarcie ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę mebli dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi"
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Rumia, 17.05.2018 r.

 

 

Nr sprawy: ZSP.2-070.2.3-1-308/2018

 

 

Komisja przetargowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita  Roszczynialskiego w Rumi, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuje, że dnia 17.05.2018 r. o godzinie 1100 odbyło się otwarcie ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę mebli dla Powiatowego  Zespołu Szkół  nr 2 w Rumi” w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Kwota przeznaczona przez zamawiającego na w/w dostawę mebli wynosi 191769,02 zł. (brutto).

 

Do przetargu przystąpiło 6 oferentów:

 

 

NR

OFERTY

FIRMA

CENA

(brutto)

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI PŁATNOŚCI/ GWARANCJA

1.

Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki

62-090 Mrowino

ul. Lubomira 29 a

144280,00 zł

zgodnie z SIWZ

warunki płatności zostały zaakceptowane/ zgodnie z SIWZ

2.

KALL-CARION TRADING

Sp. z o.o. Sp.k.

00-090- Warszawa

Al. Solidarności

140747,40 zł

skrócony o 7 dni do terminu określonego w SIWZ

warunki płatności zostały zaakceptowane/ zgodnie z SIWZ

3.

CEZAS GLOB Sp. z o.o.

10-419 Olsztyn

ul. Żelazna 2

140419,00 zł

skrócony o 7 dni do terminu określonego w SIWZ

warunki płatności zostały zaakceptowane/ zgodnie z SIWZ

4.

Fabryka Mebli Szkolnych

Biuro Handlowe SINUS

Marek Sosiński

75-234 Koszalin

Morska 54-60

136232,00 zł

skrócony o 7 dni do terminu określonego w SIWZ

warunki płatności zostały zaakceptowane/ zgodnie z SIWZ

5.

Przybyś Dorota

Meble Marzeń

31-056 Kraków

ul. Józefa 11/32

Zakład Produkcyjny

32-020 Wieliczka

ul. Kościuszki 39

170622,00 zł

skrócony o 7 dni do terminu określonego w SIWZ

warunki płatności zostały zaakceptowane/ zgodnie z SIWZ

6.

JT MEBEL Sp. z o.o.

83-300 Kartuzy

Gdańska 45

149238,00

skrócony o 7 dni do terminu określonego w SIWZ

warunki płatności zostały zaakceptowane/ zgodnie z SIWZ

                                                                                                              

Oferenci, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – załącznik nr 6 do specyfikacji.

 

 

                                                                                                          Dyrektor
                                                                                       Powiatowego Zespołu Szkół nr 2

im.Hipolita Roszczynialskiego

w Rumi

                                                                                                                                                                                  

                                                                        mgr Halina Filińska