Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Ogłoszenie nr 51416 - 2017 z dnia 2017-03-24 r. Wejherowo: "Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem"
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
- Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego ul. Grunwaldzka 57 84-230 Rumia tel./fax +48/58 671 13 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wejherowski, krajowy numer identyfikacyjny 19167514900000, ul. ul. 3 Maja  4, 84200   Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 729 411, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 585 729 402.
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.hipolit.info
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej osobiście,listownie, przesyłka kurierska
Adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego ul. Grunwaldzka 57 84-230 Rumia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem"
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem. Rozbudowa planowana jest w Rumi przy ulicy Grunwaldzkiej 57 na działkach nr 162/22; 162/27; 162/28; 163/3; 163/4. Kategoria obiektu budowlanego IX. Planowana inwestycja będzie polegać na rozbiórce części nadziemnej istniejącego, parterowego budynku dawnej szkoły podstawowej i wybudowanie w jej miejscu nowego budynku z pięcioma pracowniami zawodowymi. Projektowany budynek zostanie połączony z istniejącym Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych łącznikiem zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Piwnica zostanie pozostawiona w istniejącej formie, mieszcząca się tam kotłownia na paliwo ciekłe gazowe, będzie wykorzystywana do ogrzewania rozbudowanej części szkoły.
2. Na parterze w dobudowanym budynku zostanie zlokalizowane pięć pracowni zawodowych, pokój nauczycielski, pomieszczenie gospodarcze, serwerownia, szatnie, pomieszczenie socjalne, sanitariaty wraz z toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Dobudowana część zostanie połączona z istniejącą szkołą łącznikiem o dużej powierzchni przeszklenia. Ściana zewnętrzna-szczytowa (południowo-wschodnia) z attyką (h=30cm) wraz tylną ścianą łącznika (z attyką h=30cm) oraz boczną ściana (północno-zachodnia) wiatrołapu istniejącej szkoły stanowi ścianę oddzielenia pożarowego REI120. W ścianie wiatrołapu przewidziano drzwi pożarowe w klasie EI60. Okna i drzwi w ścianie szczytowej dobudowanej części szkoły również w klasie EI60.
3. W projekcie nie przewiduje się nowych przyłączy wod.-kan, gazowego i elektroenergetycznego. Przyłącza wod.-kan. pozostaje bez zmian. Przyłącze gazowe i elektroenergetyczne z rozbieranego budynku zostanie odłączone i zdemontowane. Instalacje zostaną zasilone z istniejących przyłączy znajdujących się w budynku szkoły ponadgimnazjalnej. W budynku projektuje się nowe instalację wewnętrzne w obrębie parteru. Instalacje wewnętrzne w piwnicy podlegają częściowej przebudowie zgodnie z zakresem projektów branżowych.
4. Obsługa komunikacyjna, wjazdy na działki objęte zakresem inwestycji istniejące tj. dwa wjazdy bezpośrednio z ul. Grunwaldzkiej (dz. nr 124/3) oraz jeden wjazd od strony ul. Głogowej (dz. nr 162/23). Wjazdy nie podlegają przebudowie, parametry wjazdów nie zostaną zmienione. W odniesieniu do §95 pkt. 8a ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu dla działek objętych zakresem planowanej inwestycji nie zmienia się warunków dostępności drogowej od drogi dojazdowej D02. KD-D oraz drogi głównej 01.KD-Gp. Z uwagi na przeznaczenie i kategorię zagrożenia rozbudowywanej części budynku, planowana inwestycja nie wymaga projektowania drogi pożarowej. W obrębie budynku przewidziano utwardzone ciągi pieszo jezdne oraz częściowo utwardzone miejsca postojowe. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, przewidziano utwardzenie miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych oraz geokraty. Główne wejście do rozbudowanej części budynku od strony północno-wschodniej. Przy wejściu zlokalizowano pochylnię umożliwiającą dostęp dla osób niepełnosprawnych.
5. W ramach inwestycji przewiduje się wymianę ogrodzenia od strony ul. Grunwaldzkiej na ażurowe ogrodzenie stalowe o wysokości do 2m z podmurówką wysokości do 40cm. oraz bramą rozsuwaną otwieraną i zamykaną automatycznie pilotem (w zestawie 50 szt. pilotów). Ogrodzenie usytuowane na działce inwestora, wzdłuż granicy działki sąsiedniej, drogowej.
6. Zabezpieczenie p.pożarowe zapewnia istniejący hydrant pożarowy zewnętrzny DN80 zlokalizowany na działce Inwestora 163/3 w odległości < 75m od dobudowywanej części budynku. Na parterze przewidziano umieszczenie dwóch hydrantów wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym.
7.Projekt przewiduje częściową zmianę ukształtowania terenu tj. planuje się usunięcie skarpy od strony boiska, teren od strony ul. Grunwaldzkiej zostanie dostosowany do istniejących rzędnych wysokościowych. Projektowane części utwardzone zostaną wyłożone kostką brukową na podbudowie dobranej do przewidywanych obciążeń. Wokół ścian budynku przewiduje się opaskę szer. 50cm. Pozostała części terenu zostanie obsiana trawą. Nawierzchnię i teren na działce ukształtowano tak, aby spływ wody opadowej z dachów (za pomocą rynien i rur spustowych) odprowadzany był bezpośrednio na tereny biologicznie czynne działki, nie powodując pogorszenia warunków użytkowania sąsiednich posesji. Wody opadowe z terenów utwardzonych zostaną odprowadzone do studni chłonnych. Wzdłuż wjazdu na działkę zaprojektowano odwodnienie liniowe uniemożliwiające spływ wody z terenów inwestycji na ul. Grunwaldzką. Ukształtowanie terenu i jego zagospodarowanie nie tworzy barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
8. Na terenie objętym zakresem opracowania przewiduje się wiatę śmietnikową, miejsce na rowery oraz ławki parkowe wzdłuż elewacji frontowej. Pozostałe elementy małej architektury znajdujące się na działce bez zmian.
9. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem planowana jest w 2017-2018 r.
10. Zakres rozbudowy obejmuje wiatrołap stanowiący część budynku Szkoły Ponadgimnazjalnej położonej na 163/3. Konstrukcja wiatrołapu jest murowana, fundamenty w postaci ław betonowych, ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego izolowane styropianem gr. 10cm. Dach kryty blachodachówką
11. Planowana inwestycja związana z rozbudowę zakłada rozebranie kondygnacji parteru budynku położonego na działce 162/27 i 163/4, przy jednoczesnym pozostawieniu piwnicy. Nad istniejącą kondygnacją piwnicy projektuje się nowy budynek wykorzystujący częściowo istniejące ściany fundamentowe i stropy nad piwnicą.
12. Nowoprojektowany budynek zostanie wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany murowane, strop nad parterem żelbetowy monolityczny, konstrukcja dachu w postaci kratownic drewnianych. Budynek zostanie połączony z istniejącym Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych łącznikiem. Otwór prowadzący do łącznika zostanie wykuty w obrębie ściany bocznej wiatrołapu.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45110000-1, 45262300-4, 45262500-6, 45261100-5, 45261000-4, 45223210-1, 45262000-1, 45410000-4, 45421141-4, 45430000-0, 45442100-8, 45420000-7, 45223210-1, 45223300-9, 45111291-4, 45310000-3, 45314300-4, 45315100-9, 45331000-6, 45331100-7, 45332200-5, 45332300-6, 45333000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/12/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
a)w celu określenia zdolności zawodowej wykonawca dysponuje zgodnie z prawem budowlanym co najmniej po jednej osobie zdolnej do kierowania robotami budowlanymi posiadającej stosowne uprawnienia bez ograniczeń w następujących specjalnościach:
1)ogólnobudowlanych;
2)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
3)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (wod-kan, c.o. i c.w. ,gaz, klimatyzacja, wentylacja);
4)instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych, b)w celu określenia zdolności technicznej wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert ( w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający przedłuża ten okres z pięciu do siedmiu lat), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu budowy, rozbudowy lub , przebudowy budynku w pełnym zakresie (w tym wykonanie instalacji sanitarnych /wod-kan i c.o., gaz, wentylacja, klimatyzacja, sieci wod-kan./, instalacji elektrycznych wewnętrznych, instalacji teletechnicznych /w tym instalacji alarmowych p.poż antywłamaniowych, audio-wizualnych .telefonicznych, sieci strukturalnych, RTV/ o wartości co najmniej 700 000 zł każda lub o kubaturze co najmniej 1200 m3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 8.2 specyfikacji mogą spełniać łącznie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00zł
b)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
c)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: 36 8351 0003 0002 9476 2000 0080 z dopiskiem na przelewie: : WADIUM "Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem"
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie cena 60 gwarancja 40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
wzór umowy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % (dziesięć procent) wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy (§ 3 ust. 2 Umowy)
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana umowy będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1)gdy okaże się, że z przyczyn technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub społecznych uzasadniona będzie zmiana lub zastosowanie innego niż pierwotnie zaprojektowano rozwiązania – w takim wypadku dopuszcza się zmianę materiałów, sposobu wykonania lub technologii bez zmiany ceny ofertowej,
2) w związku z wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót - w takim przypadku termin realizacji robót może ulec przedłużeniu o czas niezbędny na właściwe wykonanie robót, bez zmiany ceny ofertowej,
3) w przypadku wystąpienia okoliczności nie mających związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności może zostać przedłużony czas wykonania robót, bez zmiany ceny ofertowej,
4) w przypadku zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne - w takim przypadku czas realizacji przedmiotu zamówienia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na wykonanie koniecznych czynności, bez zmiany ceny ofertowej;
5) zmiany obowiązującej stawki VAT – przyjmuje się, że wynagrodzenie netto wykonawcy nie ulega zmianie natomiast zostanie zmieniona stawka podatku VAT, a co za tym idzie jego wartość oraz wartość umowy.
6) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:
a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć,
b) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,
d) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
e) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć,
f) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy,
g) wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazano w dokumentacji projektowej, ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
i) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,
7) zmiany zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,
b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11/04/2017, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamówienie nie ogranicza w żadnym stopniu dostępności dla oferentów zgodnie z zasadą równością szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia(plik pdf)

Projekty z przedmiarami i SST (archiwum zip)

Zaktualizowane przedmiary robót (archiwum zip)