Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - SOLIDARNI Z UKRAINĄ
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 

W ramach akcji mającej na celu wsparcie osób doświadczających skutki wojny na Ukrainie uruchamiam darmowe konsultacje psychologiczne w formie indywidualne w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Dla kogo?

Dla wszystkich osób, które zostały dotknięte wojną oraz osób, które świadczą wsparcie dla osób dotkniętych wojną (np. wolontariuszy).

Jeśli czujesz, że obecna sytuacja Cię przerasta i ma na Ciebie negatywny wpływ – wyślij do mnie wiadomość za pośrednictwem formularza na stronie: https://www.poddaszemysli.pl/kontakt/

Grupa wsparcia dla osób poszkodowanych wojną na Ukrainie

Dla kogo?

• dla osób doświadczających silnego lęku, smutku, stresudla

• dla osób, które doświadczyły bombardowania, ostrzału, utraty bliskiej osoby, lub innej traumy wojenne

Co oferujemy?

Metody radzenia sobie ze stresem oparte na terapii schematów, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).

Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że może dołączyć każdy – w dowolnym momencie.

Gdzie?

Online, przez komunikator ZOOM

Link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/88184935045

Kiedy?

Start spotkań – 7 marca 2022. Spotkania będę się odbywać raz w tygodniu w poniedziałki o godz. 9:00-11:00.

Język

Spotkania będą się odbywać w języku polskim i ukraińskim.

Kto prowadzi?

Yuliana Shevchuk (Juliana Szewczuk)– psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji

Paweł Górny – certyfikowany psychoterapeuta grupowej i indywidualnej terapii schematów, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny

 

Telefon wsparcia w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim!

Fundacja Nagle Sami uruchamia specjalny dyżur dla Ukraińców w ich telefonie wsparcia w języku UKRAIŃSKIM, POLSKIM i ROSYJSKIM.

Każdy poniedziałek i wtorek w godzinach 17:00 - 20:00
800 108 108

Ministerstwo Zdrowia zamiesciło  informację na temat szczepień przeciwko Covid dla obywateli Ukrainy  w j. ukraińskim.

Link z przydatnymi informacjami poniżej.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/--covid-19----    

Zgłoś się do akcji #PomagamUkrainie

28.02.2022

Rząd uruchamia stronę pomagamukrainie.gov.pl, która umożliwi koordynację pomocy humanitarnej. To narzędzie zarówno dla osób potrzebujących pomocy, jak i dla organizacji i osób prywatnych zainteresowanych jej udzieleniem. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

Potrzebujesz pomocy?

Osoby szukające pomocy mogą skorzystać z prostego formularza. W ten sposób szybko i skutecznie skontaktują się z podmiotem właściwym dla ich sprawy. Nie ma znaczenia, czy dopiero opuszczasz Ukrainę, czy jesteś już w Polsce. Dzięki PomagamUkrainie.gov.pl szybko otrzymasz pomoc lub uzyskasz niezbędne informacje.

Chcesz pomóc?

Każda pomoc ma znaczenie: przekazane rzeczy i ubrania, udostępnione mieszkanie lub schronienie dla potrzebujących, ale także wparcie działań organizacyjnych jako wolontariusz. Osób potrzebujących pomocy wciąż przybywa, dlatego już teraz wypełnij formularz i zgłoś się do pomocy dzięki stronie PomagamUkrainie.gov.pl.

Przy pomocy prostego formularza określisz formę pomocy, której chcesz udzielić:

Wsparcie materialne – osoby które opuściły swoje domy mają przy sobie często tylko najpotrzebniejsze rzeczy i zapasy na kilka dni. Bezpośrednie wsparcie dla nich to przede wszystkim: woda, żywność, środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory, łóżka polowe, odzież;

Mieszkanie lub schronienie – część uchodźców potrzebuje mieszkania na kilka lub kilkanaście dni. Jeżeli masz warunki do pomocy – koniecznie zgłoś taką możliwość.

Transport – wsparcie w zakresie przewożenia pomocy na terytorium Ukrainy, ale także i potrzebujących osób.

Wsparcie osobiste – cała akcja humanitarna to ogromne wyzwanie logistyczne. Dlatego warto włączyć się w pomoc również osobiście jako wolontariusz, który będzie pomagał potrzebującym.

Jeśli Twoja gmina, powiat, województwo, fundacja, stowarzyszenie, firma itp. otrzymały prośbę o wsparcie bezpośrednio od kogoś z Ukrainy – przekaż nam koniecznie szczegóły w formularzu. Ułatwimy udzielenie pomocy!

Koordynacja pomocy humanitarnej

Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.  

PomagamUkrainie.gov.pl – tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz.

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримкадітей з України з особливимиосвітнімипотребами – інформаціяМіністерстваОсвітитаНауки

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad dziećmi z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorów polskich jednostek systemu oświaty. Materiał dotyczy wsparcia tej grupy dzieci/uczniów.

Rodzice dziecka – uchodźcy

Dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich przedszkolach i szkołach niezależnie od tego, czy posiadają dodatkowe dokumenty w tej sprawie.

Rodzic dziecka lub osoba sprawująca bieżącą pieczę nad dzieckiem może przekazać dyrektorowi przedszkola lub szkoły:

  • informacje dotyczące dziecka, np. stanu jego zdrowia, dysfunkcji rozwojowych lub niepełnosprawności,
  • dokumenty określające formy pomocy, które powinny być zapewniane w przedszkolu lub szkole, jeżeli dziecko je posiada.

Informacje te będą pomocne w zapewnieniu dziecku odpowiedniego wsparcia i pomocy.

Dyrektor przedszkola lub szkoły, w porozumieniu z rodzicem dziecka lub osobą sprawującą bieżącą pieczę nad dzieckiem, organizuje kształcenia i wsparcie dla dziecka.

W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami należy zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub poradni psychologiczno-pedagogicznej o pomoc w przygotowaniu wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia te wydają publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W polskim systemie oświaty kształceniem specjalnym są obejmowane dzieci:

  • niesłyszące,
  • słabosłyszące,
  • niewidome,
  • słabowidzące,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim są obejmowane zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanego publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Posiadanie orzeczenia nie ma wpływu na to, do jakiego przedszkola lub szkoły dziecko uczęszcza. Dzieci z niepełnosprawnościami uczą się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych. O wyborze przedszkola lub szkoły decydują rodzice.

Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych

Dyrektorzy, przyjmując dziecko ze specjalnymi potrzebami do przedszkola, szkoły lub placówki, organizują naukę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka.

Na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci przybywających z Ukrainy można przeznaczyć środki otrzymane na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną mogą być objęci również rodzice dzieci/uczniów.

Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606, z późn. zm.).

Materiały

Najważniejsze informacje dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy na terenie 
powiatu wejherowskiego:

https://www.powiatwejherowski.pl/aktualnosci/397-najwazniejsze-informacje

https://rumia.eu/solidarni-z-ukraina-ulotki-informacyjne-dla-uchodzcow

https://pl-pl.facebook.com/RumiaUM/

https://www.facebook.com/RedaMiasto/