Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - SOLIDARNI Z UKRAINĄ
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Czym są oddziały przygotowawcze

Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki można organizować oddziały przygotowawcze.

Dla kogo są oddziały przygotowawcze

Do oddziałów przygotowawczych mogą być kierowane osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które:

 1. podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
 2. pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 3. nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,
 4. wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

Organizacja oddziałów przygotowawczych w szkołach

 1. szkolny oddział przygotowawczy – może być tworzony przez organ prowadzący szkołę, w której uczniowie realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego;
 2. międzyszkolny oddział przygotowawczy – w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły;
 3. międzygminny oddział przygotowawczy – powstałe w wyniku porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Organizacja zajęć w oddziałach przygotowawczych

Kształcenie uczniów realizowane jest zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz dostosowane pod względem treści nauczania, metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych poszczególnych szkół.

Liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych oraz łączenie klas

Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25. Klasy mogą być łączone w następujący sposób::

 • I-III oraz IV-VI, a także VII-VIII szkół podstawowych;
 • I i II liceum ogólnokształcącego,
 • I–III technikum i branżowej szkoły I stopnia; 
 • III i IV liceum ogólnokształcącego;
 • III–V technikum.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez pomoc nauczyciela władającą rodzimym językiem ucznia.

Liczba godzin zajęć w oddziałach przygotowawczych

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznaczona została następująca liczba godzin:

 • w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejsza niż 20 godzin tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;
 • w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejsza niż 25 godzin tygodniowo;
 • w szkole ponadpodstawowej – nie mniejsza niż 26 godzin tygodniowo.

Nauka języka polskiego w oddziałach przygotowawczych

Nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu ds. Szczepień Ochronnych Minister Zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.

W przypadku braku szczepień u dziecka, rodzice lub opiekunowie powinni być zachęcani do poddania dziecka szczepieniom ochronnym zgodnie z PSO na 2022 r.

Za priorytetowe działania należy przyjąć:

• szczepienie przeciw odrze szczepionką MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) w grupie najmłodszych dzieci w drugim roku życia,

• szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis zgodnie z wiekiem,

• wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zgodnie z wiekiem,

• szczepienie przeciw COVID-19 (poza PSO).

Ważne informacje dodatkowe:

• osoby pozostające na terenie naszego kraju ponad okres 3-ch miesięcy od dnia przekroczenia granicy, mają obowiązek wykonania szczepień ochronnych lub posiadania potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z obowiązującym PSO na 2022 r.,

• w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień należy traktować dziecko jako nieszczepione i zalecić wykonanie określonych szczepień,

• w przypadku dzieci hospitalizowanych o nieznanym statusie szczepienia należy ocenić stan uodpornienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby badaniem oceny poziomu przeciwciała anty-HBs,

• nie zaleca się rutynowego wykonywania badań serologicznych w celu ustalenia statusu uodpornienia,

• prowadzenie dokumentacji szczepień dziecka zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, w tym dokumentowanie szczepień ochronnych w formie elektronicznej w e-karcie szczepień,

• informacje dotyczące wyceny świadczenia oraz o sposobie rozliczenia za wykonane świadczenia będą przekazane za pośrednictwem NFZ.

 

Доповнення повідомлення від 4 березня 2022 р. щодо проведення профілактичних щеплень дітям, які перетнули кордон Республіки Польща з Україною у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, настановами щодо порядку проведення вакцинації дітей на підставі Програми профілактичних щеплень (Program Szczepień Ochronnych, PSO) на 2022 рік

Відповідно до висновку Відділу з питань профілактичних щеплень, Міністр охорони здоров’я рекомендує виконання профілактичних щеплень, починаючи з дня приїзду до Польщі, дітям віком до 19 років, які не були вакциновані від інфекційних захворювань, згідно з індивідуальним календарем щеплень, визначеним лікарем, який здійснює допуск до вакцинації, на підставі Програми профілактичних щеплень на 2022 р., з використанням вакцин, що надаються санітарно-епідеміологічними станціями на попередніх умовах.

У разі відсутності щеплень у дитини, батькам або законним представникам слід рекомендувати проведення дитині профілактичних щеплень відповідно до Програми профілактичних щеплень на 2022 р.

Пріоритетними слід вважати:

• щеплення проти кору вакциною MMR (кір, свинка і краснуха) у групі наймолодших дітей на другому році життя,

• щеплення проти дифтерії, правця, кашлюка і поліомієліту відповідно до віку,

• проти гепатиту В відповідно до віку,

• щеплення проти COVID-19 (поза Програмою профілактичних щеплень).

Важлива додаткова інформація:

• особи, які залишаються на території нашої країни протягом періоду, що перевищує 3 місяці з моменту перетину кордону, зобов’язані виконати профілактичні щеплення або надати підтвердження вакцинації відповідно до чинної Програми профілактичних щеплень на 2022 р.,

• у ситуації відсутності медичної документації, яка стосується щеплень, слід вважати дитину невакцинованою і рекомендувати виконання відповідних щеплень,

• у випадку госпіталізованих дітей з невідомим статусом вакцинації слід оцінювати рівень імунітету до гепатиту шляхом дослідження рівня анти-HBs-антитіл,

• не рекомендується стандартно виконувати серологічні дослідження з метою визначення імунного статусу,

• ведення документації вакцинації дитини відповідно до чинних рекомендацій, в тому числі задокументовування профілактичних щеплень в електронній формі в e-картці вакцинації,

• інформація щодо вартості медичної послуги та порядку розрахунків за виконання послуги передаватиметься за посередництвом Національного фонду охорони здоров’я.

Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił, na wortalu publicznych służb zatrudnienia, nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla obywateli Ukrainy.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

 • rynek pracy w Polsce,
 • pomoc w innych obszarach,
 • rynek pracy w Unii Europejskiej.

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie powstał punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. Pracownicy urzędu informują obywateli Ukrainy jaką pomoc mogą otrzymać oraz pomagają w znalezieniu zatrudnienia poprzez pośrednictwo pracy. Pracodawcy natomiast mogą otrzymać informację o aktualnych zasadach zatrudnienia obywateli Ukrainy.

https://wejherowo.praca.gov.pl/-/17470825-punkt-informacyjny

Na stronie rządowej dostępne są szczegółowe informacje dla uchodźców z  Ukrainy związane m.in. z pobytem, pracą, opieką zdrowotną oraz pomocą prawną.

https://www.gov.pl/web/ua

Uchodźcy z Ukrainy mają bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat.

W przypadku choroby należy zgłosić się do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwonić tel. 800 190 590 – rozmowa także po ukraińsku i rosyjsku.

W godz. od 18.00 do 8.00 oraz w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy przychodni lekarskich, pod numerem telefonu  800 137 200 (rozmowa po ukraińsku i rosyjsku) można uzyskać poradę lekarza przez telefon.

Szczegółowe informacje na stronie www.nfz.gov.pl

Od 16 marca rusza rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce i mieć nadany numer PESEL.

Obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, mogą od 16 marca składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Wnioski o nadanie numeru PESEL można składać w dowolnym urzędzie gminy. Formularz można pobrać przez internet lub też skorzystać z gotowych wydruków, które znajdują się w urzędach. Podczas składania wniosku należy dodatkowo okazać dokument, który potwierdzi tożsamość osoby wnioskującej.

Wniosek w języku ukraińskim

Wniosek w języku rosyjskim

Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

Infolinia dla głuchych z Ukrainy

Polski Związek Głuchych włączył się w pomoc dla głuchych z Ukrainy.

https://www.pzg.org.pl/2022/03/polski-zwiazek-gluchych-organizuje-pomoc-dla-gluchych-z-ukrainy/

Darmowa komunikacja miejska

Miasta Gdańsk, Gdynia i Wejherowo, które organizują komunikację miejską na obszarze Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, wspólnie podjęły decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy dotkniętych wojną na wschodzie. Darmowe przejazdy obowiązują do 31 marca 2022 r. i mogą odbywać się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

 • paszportu ukraińskiego ze stemplem wjazdowym od daty 24 lutego 2022 r.,
 • karty pobytu uchodźcy,
 • tymczasowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowo od poniedziałku, 28 lutego 2022 r., do odwołania obywatele Ukrainy dotknięci wojną mogą bezpłatnie podróżować pociągami regionalnymi na terenie całego województwa pomorskiego. Bezpłatne przejazdy dotyczą pociągów Polregio oraz SKM. Do podróży wystarczy paszport lub inny dokument potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.

Obywatele Ukrainy mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC w komunikacji krajowej. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

 

Refinansowanie kosztów związanych przyjęcia uchodźców z Ukrainy

Od 16 marca Polacy, którzy goszczą w swoim domu Ukraińców, mogą składać wnioski o refinansowanie poniesionych kosztów.

Ustawa gwarantuje wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących rodziny z Ukrainy - 40 zł na dzień, czyli 1,2 tys. zł miesięcznie, przez dwa miesiące.

Pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy dana osoba przyjęła pod swój dach uchodźców.

Wnioski należy składać w gminach.

 

 

 

W  życie weszły przepisy regulujące m.in. kwestie związane z edukacją, szkolnictwem wyższym i nauką dla uchodźców z Ukrainy. W sobotę, 12 marca br. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Wprowadzone w ustawie rozwiązania dają możliwość zwiększenia pomocy ukraińskim obywatelom przebywającym w Polsce w związku z agresją militarną Rosji.

https://www.gov.pl/web/mswia

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.  

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

Materiały

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - wersja w języku ukraińskim
Informacja​_dla​_rodziców​_dzieci​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_ukraińskim.pdf 0.20MB
Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - wersja w języku polskim
Informacja​_dla​_rodziców​_dzieci​_przybywających​_z​_Ukrainy​_-​_wersja​_w​_języku​_polskim.pdf 0.23MB

Na terenie naszej szkoły uruchomiliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy solidaryzując się z naszymi sąsiadami z Ukrainy. Każdy może do tej akcji dołączyć.

Aktualna lista produktów i środków, które przeznaczamy na potrzeby rodzin z Ukrainy.

Odzież i okrycie:

- koce zwykłe i termiczne

- śpiwory

- podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej

- materace

- płaszcze przeciwdeszczowe

- ciepłe skarpety

Środki higieny i czystości:

- szampony do włosów/mydła

- dezodoranty

- pasta do zębów

- szczoteczki do zębów

- grzebienie

- bielizna damska, męska, dziecięca (nowa)

- podpaski

- pampersy

- pieluchy dla dorosłych

- papier toaletowy i ręczniki papierowe

- ręczniki (w tym z mikrofibry)

- worki na śmieci

- środki dezynfekujące/alkohol do dezynfekcji

- maski filtrujące lub jednorazowe

- mokre chusteczki

Żywność:

- woda

- żywność do szybkiego przygotowania (instant)

- batony (w tym energetyczne),

- bakalie, orzechy,

- konserwy,

- makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania

- mleko modyfikowane

- słoiczki dla dzieci typu, gerber, bobovita

- słodycze

- narzędzia kuchenne jednorazowego lub - wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne:

- zapałki

- baterie, powerbanki

- Oświetlenie, w tym latarki

- świece

- zestawy pierwszej pomocy

- zabawki ( m.in.kredki, pisaki, bloki rysunkowe, pluszaki tylko nowe)

- podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)