Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Przetargi
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Rumia,2018-06-05


ZSP.2-070.2.3-2-335/2018

Poniżej zamieszcza się pytania i odpowiedzi  do ogłoszonego postępowania, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, pytania dotyczą oprogramowania: wszystkie zamawiane komputery przenośne oraz PC z zadania nr 1


Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?


Odpowiedź 1 : TAK


Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?


Odpowiedź 2 : TAK


Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?


Odpowiedź 3 : TAK


Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?


Odpowiedź 4 : NIE


Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?


Odpowiedź 5 : TAK

 

 

Dyrektor  Powiatowego Zespołu  Szkół  nr  2                                                         

im. Hipolita  Roszczynialskiego w  Rumi                                                                         

mgr  Halina Filińska

Ogłoszenie nr 500121422-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.HIPOLITA ROSZCZYNIALSKIEGO: Dostawa mebli dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
w ramach projektu 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 552534-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. I. 1) NAZWA I ADRES:

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM.HIPOLITA ROSZCZYNIALSKIEGO, Krajowy numer identyfikacyjny 19277361200000, ul. GRUNWALDZKA  57, 84-230  RUMIA, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (58)6711-336, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks (58)6711336.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa mebli dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Nr sprawy: ZSP.2-070.2.3-1-308/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi w ramach projektu 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający zamawia meble zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji. 4Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczone meble na okres 24 miesięcy. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, kolorystyki itp. Koszt dostawy i rozładunku towaru leży po stronie Wykonawcy (w tym wniesienie do wskazanego miejsca w siedzibie Zamawiającego).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2

Dodatkowe kody CPV: 39141300-5, 39121100-7, 39121200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Dostawa mebli dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 110757.72
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 136232.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 136232.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 170622.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rumia, 23.05.2018 r.

 

 

 

 

Nr sprawy: ZSP.2-070.2.3-1-308/2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY                                                                                                                                                              

  Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita  Roszczynialskiego w Rumi informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, na podstawie art. 39 Prawo zamówień publicznych, na Dostawę mebli dla Powiatowego  Zespołu Szkół  nr 2 w Rumi” w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy, zgodnie z art. 91 ust.1, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu przetargowym brało udział  6 oferentów, zgodnie  z  zamieszczonym poniżej zestawieniem:

NR                  

OFERTY

 

FIRMA                                                    

LICZBA                            UZYSKANYCH PUNKTÓW

UWAGI

1.

Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki

62-090 Mrowino

ul. Lubomira 29 a

56,65

 

2.

KALL-CARION TRADING

Sp. z o.o. Sp.k.

00-090- Warszawa

Al. Solidarności

98,08

 

3.

CEZAS GLOB Sp. z o.o.

10-419 Olsztyn

ul. Żelazna 2

98,21

 

4.

Fabryka Mebli Szkolnych

Biuro Handlowe SINUS

Marek Sosiński

75-234 Koszalin

Morska 54-60

100

Oferta najkorzystniejsza

5.

Przybyś Dorota

Meble Marzeń

31-056 Kraków

ul. Józefa 11/32

Zakład Produkcyjny

32-020 Wieliczka

ul. Kościuszki 39

87,91

 

6.

JT MEBEL Sp. z o.o.

83-300 Kartuzy

Gdańska 45

94,77

 

                                                                                                              

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono zwycięską ofertę wg kryterium „cena” oraz „termin realizacji” – największą ilość punktów uzyskała oferta nr 4 zgodnie z powyższą tabelą, tj. Fabryka Mebli Szkolnych, Biuro Handlowe SINUS, Marek Sosiński, 75-234 Koszalin, Morska 54-60 uzyskując maksymalną ilość punktów – 100.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Zgodnie z art. 94 ust.1 nastąpi podpisanie umowy.

                                                                                                          Dyrektor
                                                                                       Powiatowego Zespołu Szkół nr 2

  1. im. Hipolita Roszczynialskiego

                                                                                                            w Rumi    

                                                                                                  mgr Halina Filińska

Rumia, 17.05.2018 r.

 

 

Nr sprawy: ZSP.2-070.2.3-1-308/2018

 

 

Komisja przetargowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Hipolita  Roszczynialskiego w Rumi, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuje, że dnia 17.05.2018 r. o godzinie 1100 odbyło się otwarcie ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę mebli dla Powiatowego  Zespołu Szkół  nr 2 w Rumi” w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Kwota przeznaczona przez zamawiającego na w/w dostawę mebli wynosi 191769,02 zł. (brutto).

 

Do przetargu przystąpiło 6 oferentów:

 

 

NR

OFERTY

FIRMA

CENA

(brutto)

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI PŁATNOŚCI/ GWARANCJA

1.

Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki

62-090 Mrowino

ul. Lubomira 29 a

144280,00 zł

zgodnie z SIWZ

warunki płatności zostały zaakceptowane/ zgodnie z SIWZ

2.

KALL-CARION TRADING

Sp. z o.o. Sp.k.

00-090- Warszawa

Al. Solidarności

140747,40 zł

skrócony o 7 dni do terminu określonego w SIWZ

warunki płatności zostały zaakceptowane/ zgodnie z SIWZ

3.

CEZAS GLOB Sp. z o.o.

10-419 Olsztyn

ul. Żelazna 2

140419,00 zł

skrócony o 7 dni do terminu określonego w SIWZ

warunki płatności zostały zaakceptowane/ zgodnie z SIWZ

4.

Fabryka Mebli Szkolnych

Biuro Handlowe SINUS

Marek Sosiński

75-234 Koszalin

Morska 54-60

136232,00 zł

skrócony o 7 dni do terminu określonego w SIWZ

warunki płatności zostały zaakceptowane/ zgodnie z SIWZ

5.

Przybyś Dorota

Meble Marzeń

31-056 Kraków

ul. Józefa 11/32

Zakład Produkcyjny

32-020 Wieliczka

ul. Kościuszki 39

170622,00 zł

skrócony o 7 dni do terminu określonego w SIWZ

warunki płatności zostały zaakceptowane/ zgodnie z SIWZ

6.

JT MEBEL Sp. z o.o.

83-300 Kartuzy

Gdańska 45

149238,00

skrócony o 7 dni do terminu określonego w SIWZ

warunki płatności zostały zaakceptowane/ zgodnie z SIWZ

                                                                                                              

Oferenci, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – załącznik nr 6 do specyfikacji.

 

 

                                                                                                          Dyrektor
                                                                                       Powiatowego Zespołu Szkół nr 2

im.Hipolita Roszczynialskiego

w Rumi

                                                                                                                                                                                  

                                                                        mgr Halina Filińska

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy