Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Program Erasmus+ rozpoczęty
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 

Miło nam poinformować uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rumi chcących wziąć udział w projekciept: ,,Młodzi na europejskim rynku pracy – praktyka i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii.” (sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna), że z dniem 03.10.2016 roku rozpoczął się w szkole proces organizacji dotyczącej zagranicznych mobilności edukacyjnych i działań związanych ze współpracą międzynarodową w ramach Programu Erasmus+, dzięki którym młodzież naszej szkoły wyjedzie na zagraniczne praktyki zawodowe do Irlandii w dwóch turach. Najbliższy termin praktyk to 02.07.2016 - 28.07.2016, drugi termin to 09.04.2018 - 04.05.2018. Partnerem projektu jest firma Your International Training. Z ramienia szkoły odpowiedzialnym jest zespół pod kierunkiem Pani dyrektor Haliny Filińskiej w osobach: Rafał Nowicki- koordynator projektu, Magda Furmańska- odpowiedzialna za przygotowanie kulturowo-pedagogiczne, Marta Ulatowska- przygotowanie z języka angielskiego, Karolina Leszega- ewaluator, wychowawcy klas trzecich: Małgorzata Janusz, Barbara Sanecka oraz szkolny pedagog i psycholog: Katarzyna Mączka i Magdalena Lewandowska.

Celem projektu jest między innymi to, aby uczniowie z Hipolita poprzez praktyki zagraniczne zdobyli umiejętności, które są bardzo przydatne w wykonywanych przez nich zawodach, takie jak: doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne i językowe. Uczniowie poszerzą także swoją wiedzę teoretyczną. Dzięki praktykom zagranicznym uczniowie podszkolą umiejętności posługiwania się językiem angielskim, co wpłynie znacząco na ich atrakcyjność, jako pracowników na rynku pracy w kraju, a także w całej Unii Europejskiej. Efektem zdobytego doświadczenia podczas praktyk zagranicznych będą: łatwiejsze znalezienie pracy przez naszych uczniów po ukończeniu szkoły, możliwość samorealizacji i ich własne inicjatywy, do których można zaliczyć na przykład: założenie własnej działalności gospodarczej, konkurencyjność na rynku pracy dzięki uzyskanym Certyfikatom, jak Europass Mobility oraz liczne zdobyte kontakty, które też mogą zaowocować innymi pomysłami w celu poszukiwania pracy, jak współpraca między przedsiębiorstwami w przypadku założenia własnej firmy.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik  usług fryzjerskich, technik logistyk. Praktyki będą trwały 8 godzin dziennie w ilości 20 dni roboczych.

Technik obsługi turystycznej

Celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest umiejętność zastosowania przez ucznia interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy zawodowej oraz w życiu społecznym. Po ukończeniu kształcenia technik obsługi turystycznej potrafi między innymi: organizować działalność turystyczną, przygotować, sprzedać, realizować i rozliczać imprezy i usługi turystyczne; udzielać informacji turystycznej; obsługiwać klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługiwać konferencje, kongresy; prowadzić dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzić działania marketingowe na rzecz turystyki, obsługiwać komputerowe programy w realizowaniu zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystywać nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Technik usług fryzjerskich                  

Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik usług fryzjerskich, który po ukończeniu szkoły będzie mógł zdobyć zadawalającą pracę, jest przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: zabiegów pielęgnacyjnych włosów, zabiegów chemicznych włosów, strzyżenia włosów, formowania i ondulowania fryzur oraz stylizacji i projektów fryzur. Kształcenie przyszłego absolwenta daje taż gwarancję zdobycia wiedzy w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, języka obcego ukierunkowanego zawodowo, kompetencji personalnych i społecznych a także organizacji pracy małych zespołów.

Technik logistyk

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie ucznia do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, zarządzania zapasami, organizowania prac związanych z gospodarką magazynową, zarządzania gospodarką odpadami oraz planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Aby realizować stawiane przed nim zadania, uczeń nabywa podczas nauki szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

KRYTERIA REKRUTACJI:

Kryteriami do naboru uczniów, którzy wezmą udział w projekcie będą:

1) średnia ocen semestralnych z przedmiotów w zawodach:

Technik obsługi turystycznej- organizacja imprez i usług turystycznych, pracownia informacji turystycznej, pracownia turystyki, podstawy działalności gospodarczej w turystyce, marketing usług turystycznych,

Technik usług fryzjerskich- podstawy fryzjerstwa, techniki fryzjerskie, pracownia fryzjerska, pracownia wizualizacji we fryzjerstwie, organizacja salonu fryzjerskiego,

Technik logistyk- zapasy i magazynowanie, dystrybucja, laboratorium magazynowe, planowanie przepływu zasobów i informacji, procesy transportowe w logistyce.

2) ocena z zachowania- wzorowe: 20 pkt; bardzo dobre- 15 pkt; dobre- 10 pkt; wymagana minimalna ocena z zachowania na poziomie dobrym.

3) ocena śródroczna z języka angielskiego- celujący: 20 pkt; bardzo dobry: 15 pkt; dobry: 10 pkt, dostateczny: 5 pkt.

4) sukcesy w konkursach i olimpiadach: etap/konkurs szkolny: 5 pkt, etap/konkurs miejski: 10 pkt, etap/konkurs wojewódzki: 15 pkt, etap/konkurs ogólnopolski: 20 pkt.

Zasada przeliczania punktów, w tym punkty za średnią ocen semestralnych:

6,0 - 5,1- 20 pkt;

5,0 - 4,5- 15 pkt;

4,4 - 4,0- 10 pkt;

3,9 – 3,5- 5 pkt;

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez uczniów zostaną przeprowadzone testy sprawdzające wiedzę językową. Po zatwierdzeniu projektu szkoła przygotuje informacje w formie ogłoszenia o naborze uczniów do projektu, które opublikuje na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń i facebooku szkolnym. Chętni uczniowie będą zgłaszać się do wyznaczonej komisji rekrutacyjnej. Następnie komisja rekrutacyjna złożona z dyrektora szkoły, nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczyciela języka angielskiego, pedagoga i psychologa szkolnego oraz wychowawców klas z powyższych profili dokonają weryfikacji kandydatów. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani, będą o tym fakcie poinformowani i będą z nimi przeprowadzane rozmowy. Komisja przygotuje też listę rezerwową kandydatów. Obie listy będą podane do wiadomości na stronie internetowej szkoły i szkolnym facebooku. Następnie w ciągu tygodnia od zakończenia rekrutacji, odbędą się spotkania z kandydatami i ich rodzicami. W skład grupy wyjeżdżającej na praktyki zagranicznej będą wchodzić uczniowie w ilości 20 osób i dwóch opiekunów.